Akcjonariat

Akcjonariusze MNI S.A. posiadający co najmniej  5% kapitału akcyjnego i 5% ogólnej liczby głosów na WZA MNI SA (stan na 30.04.2015)

Akcjonariusz

Liczba akcji

% akcji

Liczba głosów

% głosów

com. Investment Sp z o.o.

26.284.629

26,56

 

26.284.629

 

26,56

Andrzej Piechocki

15.609.865

15,78

15.609.865

15,77

MNI S.A.

 15.302.569

15,47

 15.203.569

15,46

ING PTE S.A.

8.692.520

8,79

8.692.520

8,78

 W ramach realizacji Programu skupu akcji własnych MNI posiada obecnie łącznie 13.422.569 akcji Spółki, stanowiących13,57% kapitału zakładowego Spółki i dających 13,56% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Akcje MNI S.A. w posiadaniu osób nadzorujących i zarządzających w Grupie Kapitałowej MNI (stan na 30.04.2015)

 

Akcjonariusz

Liczba akcji

% akcji

Liczba głosów

% głosów

Andrzej Piechocki - Prezes Zarządu MNI S.A. bezpośrednio 

15.609.865

15,78

15.609.865

15,77

Ogólna liczba akcji: 98.946.283

Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich jak dotychczas wyemitowanych akcji wynosi: 98.971.561

 

Dla kandydatów do pracy
Spółka notowana na GPW