Aktualności

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej spółki MNI Spółka Akcyjna 29.06.2017

W dni 29 czerwca 2017 roku o godzinie 13:30 w Warszawie przy ul. Podwale 3/9, 00-252 Warszawa odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej spółki MNI Spółka Akcyjna.

Protokół z posiedzenia do pobrania

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Protokół z posiedzenia RN 29.06.2017Protokół z posiedzenia RN 29.06.2017Protokół z posiedzenia RN 29.06.2017614 Kb
 

Powołanie Zarządu oraz ustalenie kadencji Zarządu

W dniu 22 lipca 2015 roku Rada Nadzorcza MNI S.A. postanowiła:

1) Odwołać Pana Andrzeja Piechockiego z funkcji członka Zarządu Spółki – Prezesa Zarządu Spółki;

2) Ustalić nową, trzyletnią kadencję dla Zarządu Spółki zaczynającą się w dniu 22 lipca 2015 roku a kończącą się w dniu 22 lipca 2018 roku;

3) Powołać Pana Andrzeja Piechockiego do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki – Prezesa Zarządu Spółki na nową trzyletnią kadencję Zarządu zaczynającą się w dniu 22 lipca 2015 roku a kończącą w dniu 22 lipca 2018 roku albo w przypadku ustalenia innego, wcześniejszego terminu rozpoczęcia biegu kolejnej kadencji Zarządu, na okres do upływu terminu tej kadencji.

 

Zbycie akcji spółki Hyperion S.A.

W dniu 25.06.2015 roku Spółka zawarła z trzema podmiotami umowy cywilnoprawne, na podstawie których dokonała sprzedaży każdemu z nich po 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji spółki Hyperion S.A. z siedzibą w Warszawie, w cenie 4 zł (słownie: cztery złote) za każdą akcję, tj. za łączną cenę 18.000.000 zł (słownie: osiemnaście milionów złotych).

Zawarcie powyższych umów jest konsekwencją realizacji krótkotrwałej inwestycji polegającej na objęciu przez MNI S.A. 17.000.000 (słownie: siedemnaście milionów) sztuk akcji serii F nowej emisji w spółce Hyperion S.A. w ramach warunkowego podwyższenia kapitału przez spółkę Hyperion S.A. i ich dalszej odsprzedaży.

 

Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną Emitenta

W dniu 20.03.2015 roku spółka zależna MNI Centrum Usług S.A. z siedzibą w Warszawie (Sprzedający) zawarła ze spółką Hyperion S.A. umowę warunkową, na postawie której Hyperion S.A. nabyła aktywa telekomunikacyjne w postaci kompletnej i funkcjonującej infrastruktury sieci telekomunikacyjnej (dalej jako Sieć) obejmującej obszar dawnej sieci Telefonia Pilicka, działającej na obszarze Województw: Łódzkiego, Świętokrzyskiego, Mazowieckiego, Podkarpackiego i Śląskiego oraz dawnej sieci Szeptel działającej na obszarze Województw Mazowieckiego i Podlaskiego.

Usługi telekomunikacyjne świadczone są na wyżej wymienionych obszarach w technologii światłowodowej, radiowej, w tym punkt-wielopunkt, punkt-punkt oraz na infrastrukturze miedzianej. Spółka Hyperion S.A. zobowiązała się do zapłaty za powyższe aktywa telekomunikacyjne kwoty 68.000.000 PLN (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów złotych) netto, powiększoną o stawkę podatku od towarów i usług.

 

Strategia Grupy MNI w związku z nabyciem przez MNI udziałów w spółce HC Partycypacja sp. z o.o.

W dniu 03.09.2013r. MNI S.A nabyła 500 udziałów w spółce HC Partycypacja Sp. z o.o. (HCP), który jest współwłaścicielem Hal Cash Central Eastern Europe Sp. z o.o. Porozumienie udziałowców HCP zakłada przejęcie zarządzania operacyjnego w spółce Hal Cash, przez władze zarekomendowane przez MNI S.A. Nabycie udziałów w spółce HCP przez MNI S.A. jest związane z realizacją strategii dywersyfikacji obszarów biznesowych, w których spółki z Grupy MNI funkcjonują i „wchodzeniu”  w nowe rokujące obszary działalności, gwarantujące wykorzystanie efektu synergii z innymi dziedzinami działalności Spółki. W związku z powyższą inwestycją MNI za pośrednictwem spółek zależnych stanie się partnerem i inwestorem strategicznym Hal Cash. Naturalnymi  obszarami  synergii ze spółkami z Grupy MNI będą  obszary  aktywności typu mobile czy mobile micropayment, realizowane w Grupie przez spółkę MNI Premium S.A. z siedzibą w Warszawie.

 

Umorzenie postępowania zabezpieczającego z wniosku TPSA przeciwko MNI Telecom S.A,

W dniu 12/08/2013 MNI otrzymała postanowienie Komornika Sądowego o umorzeniu z wniosku TPSA postępowania zabezpieczającego prowadzonego przez Komornika przeciwko MNI Telecom S.A., co wypełnia warunki porozumienia zawartego przez MNI Telecom z TPSA. W wyniku umorzenia postępowania zabezpieczającego nastąpiło zwolnienie rachunku bankowego MNI Telecom, a spółki z Grupy MNI powróciły do relacji biznesowych z TPSA. Jednocześnie MNI Telecom przystąpiła do uregulowania relacji  biznesowych z dostawcami usług, bankami finansującymi sektor telekomunikacyjny oraz rozpoczęła poszukiwanie nowych źródeł finansowania dla rozwoju spółek z Grupy MNI.


 

 

Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez spółkę Hyperion S.A.

12 lipca 2013 roku MNI Telecom S.A. objęła w trybie subskrypcji prywatnej 1.250.968 warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez spółkę Hyperion S.A. jako podmiot zainteresowany dofinansowaniem działalności Hyperion, w szczególności, związanej z realizacją projektu nr MRPO.01.02.00-12-102/12 pt. „Małopolska Sieć Szerokopasmowa” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Jednocześnie w dniu 12 lipca 2013 roku MNI zawarła umowę  ze spółką MNI Telecom, na podstawie której nabyła od MNI Telecom  1.250.968  warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez spółkę Hyperion S.A. za kwotę 5.003.872,04 zł.

 

 

Zawarcie przez spółkę zależną MNI Telecom S.A. porozumienia z Telekomunikacją Polską S.A.

W dniu 17 czerwca 2013 roku spółka zależna MNI Telecom S.A. przy udziale MNI zawarła ze spółką Telekomunikacja Polska S.A. oraz spółką Polska Telefonia Komórkowa – Centertel Sp. z o.o. porozumienie, które będzie skutkowało umorzeniem postępowania zabezpieczającego prowadzonego przez Komornika pod sygnaturą akt KM 47925/12,  w tym na zwolnieniu rachunku bankowego MNI Telecom oraz powrotu relacji biznesowych pomiędzy TPSA a spółkami z Grupy MNI.

 

Zawieszenie postępowania z powództwa Telekomunikacji Polskiej S.A. przeciwko MNI Telecom S.A.

Postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2013 roku Sąd Okręgowy w Lublinie Wydział IX Gospodarczy zawiesił postępowanie z powództwa Telekomunikacja Polska S.A. (dalej jako TP S.A.) przeciwko MNI Telecom S.A. z siedzibą w Radomiu (MNI Telecom) odo czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy prowadzonej przed Sądem Okręgowym w Warszawie. W uzasadnieniu postanowienia Sąd stwierdził, że TP S.A. dochodzi roszczenia powołując się na treść art. 415 k.c. i na brak możliwości zaspokojenia jej wierzytelności wobec Długie Rozmowy S.A. (dalej jako DR S.A.)  Z kolei w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Warszawie TP S.A. domaga się zapłaty od DR S.A. wynikającej z umowy o połączeniu sieci z dnia 30 października 2002 roku wraz z aneksami oraz decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 27  lipca 2007  roku. Stąd też – zdaniem Sądu - oczywisty wniosek, iż wynik tych postępowań będzie miał wpływ na rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie.

 

Ogłoszenie o postępowaniach konkurencyjnych

Ogłoszenie o postępowaniach konkurencyjnych, których przedmiotem jest: „Zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu »Małopolska Siec Szerokopasmowa« współfinansowanego przez Unie Europejska w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”.

Zobacz PDF 

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 Następna > Ostatnie >>
Dla kandydatów do pracy
Spółka notowana na GPW