Aktualności

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

 

MNI S.A. (KRS 3901) podtrzymując treść pierwszego wezwania, w zw. z art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, po raz czwarty wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki.

 

 

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

 

MNI S.A. (KRS 3901) podtrzymując treść pierwszego wezwania, w zw. z art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, po raz trzeci wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki.

 

 

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

 

MNI S.A. (KRS 3901) podtrzymując treść pierwszego wezwania do złożenia dokumentów akcji oraz realizując przepis art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) po raz drugi wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki.

 

 

Ogłoszenie dot. ZWZ z dnia 24.09.2020

MNI S.A. (KRS 3901) informuje, iż na ZWZ Spółki dnia 24.09.2020 r. nie stawił się żaden akcjonariusz, stąd nie było możliwości wyboru podmiotu mającego prowadzić rejestr akcjonariuszy Spółki. Realizując jednak przepis art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), Spółka raz pierwszy wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki, wskazując jednocześnie iż tak długo jak walne zgromadzenie nie podejmie uchwały o wyborze podmiotu prowadzącego ten rejestr, Spółka nie ma możliwości przeprowadzenia procesu dematerializacji akcji.

 

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej spółki MNI Spółka Akcyjna 29.06.2017

W dni 29 czerwca 2017 roku o godzinie 13:30 w Warszawie przy ul. Podwale 3/9, 00-252 Warszawa odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej spółki MNI Spółka Akcyjna.

Protokół z posiedzenia do pobrania

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Protokół z posiedzenia RN 29.06.2017Protokół z posiedzenia RN 29.06.2017Protokół z posiedzenia RN 29.06.2017614 Kb
 

Powołanie Zarządu oraz ustalenie kadencji Zarządu

cuckold humiliation porn W dniu 22 lipca 2015 roku Rada Nadzorcza MNI S.A. postanowiła: 1) Odwołać Pana Andrzeja Piechockiego z funkcji członka Zarządu Spółki – Prezesa Zarządu Spółki; 2) Ustalić nową, trzyletnią kadencję dla Zarządu Spółki zaczynającą się w dniu 22 lipca 2015 roku a kończącą się w dniu 22 lipca 2018 roku; 3) Powołać Pana Andrzeja Piechockiego do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki – Prezesa Zarządu Spółki na nową trzyletnią kadencję Zarządu zaczynającą się w dniu 22 lipca 2015 roku a kończącą w dniu 22 lipca 2018 roku albo w przypadku ustalenia innego, wcześniejszego terminu rozpoczęcia biegu kolejnej kadencji Zarządu, na okres do upływu terminu tej kadencji.
 

Zbycie akcji spółki Hyperion S.A.

W dniu 25.06.2015 roku Spółka zawarła z trzema podmiotami umowy cywilnoprawne, na podstawie których dokonała sprzedaży każdemu z nich po 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji spółki Hyperion S.A. z siedzibą w Warszawie, w cenie 4 zł (słownie: cztery złote) za każdą akcję, tj. za łączną cenę 18.000.000 zł (słownie: osiemnaście milionów złotych).

Zawarcie powyższych umów jest konsekwencją realizacji krótkotrwałej inwestycji polegającej na objęciu przez MNI S.A. 17.000.000 (słownie: siedemnaście milionów) sztuk akcji serii F nowej emisji w spółce Hyperion S.A. w ramach warunkowego podwyższenia kapitału przez spółkę Hyperion S.A. i ich dalszej odsprzedaży.

 

Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną Emitenta

W dniu 20.03.2015 roku spółka zależna MNI Centrum Usług S.A. z siedzibą w Warszawie (Sprzedający) zawarła ze spółką Hyperion S.A. umowę warunkową, na postawie której Hyperion S.A. nabyła aktywa telekomunikacyjne w postaci kompletnej i funkcjonującej infrastruktury sieci telekomunikacyjnej (dalej jako Sieć) obejmującej obszar dawnej sieci Telefonia Pilicka, działającej na obszarze Województw: Łódzkiego, Świętokrzyskiego, Mazowieckiego, Podkarpackiego i Śląskiego oraz dawnej sieci Szeptel działającej na obszarze Województw Mazowieckiego i Podlaskiego.

Usługi telekomunikacyjne świadczone są na wyżej wymienionych obszarach w technologii światłowodowej, radiowej, w tym punkt-wielopunkt, punkt-punkt oraz na infrastrukturze miedzianej. Spółka Hyperion S.A. zobowiązała się do zapłaty za powyższe aktywa telekomunikacyjne kwoty 68.000.000 PLN (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów złotych) netto, powiększoną o stawkę podatku od towarów i usług.

 

Strategia Grupy MNI w związku z nabyciem przez MNI udziałów w spółce HC Partycypacja sp. z o.o.

800x600 W dniu 03.09.2013r. MNI S.A nabyła 500 udziałów w spółce HC Partycypacja Sp. z o.o. (HCP), który jest współwłaścicielem Hal Cash Central Eastern Europe Sp. z o.o. Porozumienie udziałowców HCP zakłada przejęcie zarządzania operacyjnego w spółce Hal Cash, przez władze zarekomendowane przez MNI S.A. Nabycie udziałów w spółce HCP przez MNI S.A. jest związane z realizacją strategii dywersyfikacji obszarów biznesowych, w których spółki z Grupy MNI funkcjonują i „wchodzeniu” w nowe rokujące obszary działalności, gwarantujące wykorzystanie efektu synergii z innymi dziedzinami działalności Spółki. W związku z powyższą inwestycją MNI za pośrednictwem spółek zależnych stanie się partnerem i inwestorem strategicznym Hal Cash. Naturalnymi obszarami synergii ze spółkami z Grupy MNI będą obszary aktywności typu mobile czy mobile micropayment, realizowane w Grupie przez spółkę MNI Premium S.A. z siedzibą w Warszawie. Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
 

Umorzenie postępowania zabezpieczającego z wniosku TPSA przeciwko MNI Telecom S.A,

cuckold humiliation porn 800x600 800x600 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 W dniu 12/08/2013 MNI otrzymała postanowienie Komornika Sądowego o umorzeniu z wniosku TPSA postępowania zabezpieczającego prowadzonego przez Komornika przeciwko MNI Telecom S.A., co wypełnia warunki porozumienia zawartego przez MNI Telecom z TPSA. W wyniku umorzenia postępowania zabezpieczającego nastąpiło zwolnienie rachunku bankowego MNI Telecom, a spółki z Grupy MNI powróciły do relacji biznesowych z TPSA. Jednocześnie MNI Telecom przystąpiła do uregulowania relacji  biznesowych z dostawcami usług, bankami finansującymi sektor telekomunikacyjny oraz rozpoczęła poszukiwanie nowych źródeł finansowania dla rozwoju spółek z Grupy MNI.     Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Następna > Ostatnie >>
Dla kandydatów do pracy
Spółka notowana na GPW