Zawarcie aneksu do umowy znaczącej przez spółkę zależną MNI Telecom S.A.

MNI Telecom S.A. podpisała z Multimedia Polska S.A. aneks do Umowy sprzedaży 136.741 udziałów stanowiących 100% udziałów w kapitale zakładowym Stream Communications za cenę 153.000.000,00 złotych.

Dla kandydatów do pracy
Spółka notowana na GPW