Informacja Zarządu MNI S.A. w przedmiocie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji MNI S.A.

Zarząd MNI S.A. zinformuje, że w związku z niskim kursem akcji MNI nieodzwierciedlającym jej rzeczywistej wartości rynkowej zamierza zaprosić akcjonariuszy Spółki do składania ofert sprzedaży jej akcji. Ponieważ MNI posiada obecnie łącznie 13.422.569 akcji Spółki, stanowiących 13,566% kapitału zakładowego Spółki i dających 13,562% głosów na Walnym Zgromadzeniu, a zgodnie z upoważnieniem wynikającym z Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 września 2011 r., w ramach realizacji Programu skupu akcji własnych, Spółka może nabyć nie więcej niż 20% ogólnej liczby akcji, to MNI planuje nabyć nie więcej niż 6.000.000 akcji własnych stanowiących 6,06% kapitału zakładowego Spółki i dających 6,06% głosów na Walnym Zgromadzeniu za cenę wynoszącą 1,50 zł za jedną akcję.

 

Dla kandydatów do pracy
Spółka notowana na GPW