Zawieszenie postępowania z powództwa Telekomunikacji Polskiej S.A. przeciwko MNI Telecom S.A.

Postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2013 roku Sąd Okręgowy w Lublinie Wydział IX Gospodarczy zawiesił postępowanie z powództwa Telekomunikacja Polska S.A. (dalej jako TP S.A.) przeciwko MNI Telecom S.A. z siedzibą w Radomiu (MNI Telecom) odo czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy prowadzonej przed Sądem Okręgowym w Warszawie. W uzasadnieniu postanowienia Sąd stwierdził, że TP S.A. dochodzi roszczenia powołując się na treść art. 415 k.c. i na brak możliwości zaspokojenia jej wierzytelności wobec Długie Rozmowy S.A. (dalej jako DR S.A.)  Z kolei w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Warszawie TP S.A. domaga się zapłaty od DR S.A. wynikającej z umowy o połączeniu sieci z dnia 30 października 2002 roku wraz z aneksami oraz decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 27  lipca 2007  roku. Stąd też – zdaniem Sądu - oczywisty wniosek, iż wynik tych postępowań będzie miał wpływ na rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie.

Dla kandydatów do pracy
Spółka notowana na GPW