Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną Emitenta

W dniu 20.03.2015 roku spółka zależna MNI Centrum Usług S.A. z siedzibą w Warszawie (Sprzedający) zawarła ze spółką Hyperion S.A. umowę warunkową, na postawie której Hyperion S.A. nabyła aktywa telekomunikacyjne w postaci kompletnej i funkcjonującej infrastruktury sieci telekomunikacyjnej (dalej jako Sieć) obejmującej obszar dawnej sieci Telefonia Pilicka, działającej na obszarze Województw: Łódzkiego, Świętokrzyskiego, Mazowieckiego, Podkarpackiego i Śląskiego oraz dawnej sieci Szeptel działającej na obszarze Województw Mazowieckiego i Podlaskiego.

Usługi telekomunikacyjne świadczone są na wyżej wymienionych obszarach w technologii światłowodowej, radiowej, w tym punkt-wielopunkt, punkt-punkt oraz na infrastrukturze miedzianej. Spółka Hyperion S.A. zobowiązała się do zapłaty za powyższe aktywa telekomunikacyjne kwoty 68.000.000 PLN (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów złotych) netto, powiększoną o stawkę podatku od towarów i usług.

Dla kandydatów do pracy
Spółka notowana na GPW