Zbycie akcji spółki Hyperion S.A.

W dniu 25.06.2015 roku Spółka zawarła z trzema podmiotami umowy cywilnoprawne, na podstawie których dokonała sprzedaży każdemu z nich po 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji spółki Hyperion S.A. z siedzibą w Warszawie, w cenie 4 zł (słownie: cztery złote) za każdą akcję, tj. za łączną cenę 18.000.000 zł (słownie: osiemnaście milionów złotych).

Zawarcie powyższych umów jest konsekwencją realizacji krótkotrwałej inwestycji polegającej na objęciu przez MNI S.A. 17.000.000 (słownie: siedemnaście milionów) sztuk akcji serii F nowej emisji w spółce Hyperion S.A. w ramach warunkowego podwyższenia kapitału przez spółkę Hyperion S.A. i ich dalszej odsprzedaży.

Dla kandydatów do pracy
Spółka notowana na GPW