Ogłoszenie dot. ZWZ z dnia 24.09.2020

MNI S.A. (KRS 3901) informuje, iż na ZWZ Spółki dnia 24.09.2020 r. nie stawił się żaden akcjonariusz, stąd nie było możliwości wyboru podmiotu mającego prowadzić rejestr akcjonariuszy Spółki. Realizując jednak przepis art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), Spółka raz pierwszy wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki, wskazując jednocześnie iż tak długo jak walne zgromadzenie nie podejmie uchwały o wyborze podmiotu prowadzącego ten rejestr, Spółka nie ma możliwości przeprowadzenia procesu dematerializacji akcji.

Dla kandydatów do pracy
Spółka notowana na GPW