Aktualności

Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez spółkę Hyperion S.A.

12 lipca 2013 roku MNI Telecom S.A. objęła w trybie subskrypcji prywatnej 1.250.968 warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez spółkę Hyperion S.A. jako podmiot zainteresowany dofinansowaniem działalności Hyperion, w szczególności, związanej z realizacją projektu nr MRPO.01.02.00-12-102/12 pt. „Małopolska Sieć Szerokopasmowa” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Jednocześnie w dniu 12 lipca 2013 roku MNI zawarła umowę  ze spółką MNI Telecom, na podstawie której nabyła od MNI Telecom  1.250.968  warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez spółkę Hyperion S.A. za kwotę 5.003.872,04 zł.

 

 

Zawarcie przez spółkę zależną MNI Telecom S.A. porozumienia z Telekomunikacją Polską S.A.

W dniu 17 czerwca 2013 roku spółka zależna MNI Telecom S.A. przy udziale MNI zawarła ze spółką Telekomunikacja Polska S.A. oraz spółką Polska Telefonia Komórkowa – Centertel Sp. z o.o. porozumienie, które będzie skutkowało umorzeniem postępowania zabezpieczającego prowadzonego przez Komornika pod sygnaturą akt KM 47925/12,  w tym na zwolnieniu rachunku bankowego MNI Telecom oraz powrotu relacji biznesowych pomiędzy TPSA a spółkami z Grupy MNI.

 

Zawieszenie postępowania z powództwa Telekomunikacji Polskiej S.A. przeciwko MNI Telecom S.A.

Postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2013 roku Sąd Okręgowy w Lublinie Wydział IX Gospodarczy zawiesił postępowanie z powództwa Telekomunikacja Polska S.A. (dalej jako TP S.A.) przeciwko MNI Telecom S.A. z siedzibą w Radomiu (MNI Telecom) odo czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy prowadzonej przed Sądem Okręgowym w Warszawie. W uzasadnieniu postanowienia Sąd stwierdził, że TP S.A. dochodzi roszczenia powołując się na treść art. 415 k.c. i na brak możliwości zaspokojenia jej wierzytelności wobec Długie Rozmowy S.A. (dalej jako DR S.A.)  Z kolei w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Warszawie TP S.A. domaga się zapłaty od DR S.A. wynikającej z umowy o połączeniu sieci z dnia 30 października 2002 roku wraz z aneksami oraz decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 27  lipca 2007  roku. Stąd też – zdaniem Sądu - oczywisty wniosek, iż wynik tych postępowań będzie miał wpływ na rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie.

 

Ogłoszenie o postępowaniach konkurencyjnych

Ogłoszenie o postępowaniach konkurencyjnych, których przedmiotem jest: „Zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu »Małopolska Siec Szerokopasmowa« współfinansowanego przez Unie Europejska w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”.

Zobacz PDF 

 

Zawarcie przez spółkę zależną Hyperion S.A. umowy nabycia udziałów w spółce „Małopolska Sieć Szerokopasmowa” Sp. z o.o. oraz przyznanie dotacji unijnej dla realizacji projektu „Małopolska Sieć Szerokopasmowa”.

Spółka zależna Hyperion S.A. w dniu 26 marca 2013 roku zawarła z Województwem Małopolskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego umowę nabycia udziałów w spółce „Małopolska Sieć Szerokopasmowa” Sp. z o.o. Przedmiotem Umowy jest nabycie przez Hyperion 2.385 udziałów w spółce MSS o stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki MSS. W dniu 25 marca 2013 roku na posiedzeniu Zarządu Województwa Małopolskiego została podjęta uchwała o przyznaniu spółce „Małopolska Sieć Szerokopasmowa” Sp. z o.o. dofinansowania w kwocie 64 mln zł na realizację projektu Małopolska Sieć Szerokopasmowa.

 

 

Prognoza dla Grupy MNI na rok 2013.

Prognoza dla Grupy MNI zakłada osiągnięcie za 2013 rok skonsolidowanych przychodów na poziomie nie mniej niż 320 mln zł i EBITDA nie mniejsza niż 70 mln zł.

Prognoza dla Grupy MNI zakłada osiągnięcie za 2013 rok skonsolidowanych przychodów z sektora telekomunikacyjnego na poziomie nie niższym niż 190 mln przy niższej rentowności na poziomie nie mniej niż 38 mln EBITDA.

 

Informacja Zarządu MNI S.A. w przedmiocie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji MNI S.A.

Zarząd MNI S.A. zinformuje, że w związku z niskim kursem akcji MNI nieodzwierciedlającym jej rzeczywistej wartości rynkowej zamierza zaprosić akcjonariuszy Spółki do składania ofert sprzedaży jej akcji. Ponieważ MNI posiada obecnie łącznie 13.422.569 akcji Spółki, stanowiących 13,566% kapitału zakładowego Spółki i dających 13,562% głosów na Walnym Zgromadzeniu, a zgodnie z upoważnieniem wynikającym z Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 września 2011 r., w ramach realizacji Programu skupu akcji własnych, Spółka może nabyć nie więcej niż 20% ogólnej liczby akcji, to MNI planuje nabyć nie więcej niż 6.000.000 akcji własnych stanowiących 6,06% kapitału zakładowego Spółki i dających 6,06% głosów na Walnym Zgromadzeniu za cenę wynoszącą 1,50 zł za jedną akcję.

 

 

Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy MNI za rok 2012.

Szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe Grupy MNI zakładają osiągnięcie za 2012 rok skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży na poziomie nie mniej niż 300 mln zł i EBITDA nie mniejsza niż 70 mln zł, gdzie EBITDA na poziomie 44 mln zł odnosi się do sektora telekomunikacyjnego, a pozostałe 26 mln zł pochodzić będą z sektora usług dodanych, nowych technologii oraz działalności medialnej.
 

Biuro podróży First Class S.A. podpisało największy kontrakt w historii rynku agentów lotniczych w Polsce

Biuro podróży First Class S.A. podpisało umowę na rezerwację, sprzedaż i dostawę blisko 40 tys. biletów lotniczych na połączenia zagraniczne i krajowe o łącznej wartości ponad 70 mln zł do końca 2014 r. Dzięki centralizacji zakupu biletów budżet państwa zaoszczędzi na prowizjach, jakie urzędy musiałyby zapłacić różnym dostawcom. Zdobycie przez First Class S.A. największego w historii polskiego rynku agentów IATA kontraktu pozwoli firmie uzyskać lepsze warunki współpracy z liniami lotniczymi, co przełoży się na wzrost dochodów.

 

 

Podjęcie działań stabilizacyjnych.

cuckold humiliation porn MNI S.A. 800x600 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 podjęła decyzję o podjęciu działań stabilizacyjnych w odniesieniu do akcji MNI (Stabilizacja) i zleciła realizację tych działań spółce zależnej MNI Telecom S.A. 800x600 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 MNI Telecom będzie nabywać akcje MNI w celu wsparcia ceny rynkowej akcji MNI przez okres 30 dni, nie później jednak niż do dnia 02 września 2012 roku w związku z występującą presją cenową podyktowaną nadmierną podażą akcji MNI. Stabilizacja uzasadniona jest aktualną sytuacją panującą na rynku kapitałowym oraz faktem, że akcje Spółki są objęte znacznym niedowartościowaniem, gdyż obecny poziom wartości akcji MNI znacznie odbiega od ich realnej wartości. Stabilizacja przyczyni się do podwyższenia wartości rynkowej pozostałych akcji Spółki.
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Następna > Ostatnie >>
Dla kandydatów do pracy
Spółka notowana na GPW