Historia Grupy MNI S.A.

Spółka powstała w 1992 roku jako jeden z pierwszych, niezależnych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce, koncentrując się na rozwoju usług telekomunikacyjnych na terenie dawnego województwa łomżyńskiego. W kolejnych latach firma uzyskała koncesje i zezwolenia, które umożliwiły stworzenie własnej krajowej i międzynarodowej sieci transmisyjnej, transmisję danych w relacji krajowej i międzynarodowej oraz świadczenie usług internetowych.

W 1999 roku Spółka jako pierwsza z branży telekomunikacyjnej została wprowadzona na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych pod marką Szeptel S.A.

Kalendarium:

            2002
- wprowadzenie usług telefonii głosowej we własnej sieci
            2003
- rozszerzenie oferty o międzynarodowe usługi głosowe
           2004
- zmiana nazwy Spółki na MNI SA
           2005
- przejęcie firmy świadczącej usługi dodane do telefonii mobilnej Legion Polska Sp. z o.o.
- wprowadzenie oferty usług informacyjnych i rozrywkowych dla rynku medialnego
- przejęcie Pilickiej Telefonii Sp. z o.o. (obecna nazwa MNI Telecom S.A.), operatora telekomunikacyjnego oferującego usługi telefonii stacjonarnej i internetowej w centralnej Polsce
          2006
- zakwalifikowanie MNI SA do indeksu MIDWIG
- zmiana notowań Spółki z sektora „Telekomunikacja” do sektora „Media”
- decyzja o emisji 67 mln akcji z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy
- przejęcie spółki MoCoHub Sp. z o.o.
- przejęcie spółki dataCom SA
- finalizacja transakcji przejęcia spółki Breakpoint Sp. z o.o.
- list intencyjny z PTK Centertel w sprawie wspólnego projektu MVNO
          2007
- podwyższenie kapitału zakladowego MNI S.A. o kwotę 67.714.674 złote, to jest do kwoty 90.286.232 złote w drodze emisji akcji serii L    zwykłych na okaziciela nieuprzywilejowanych w liczbie 67.714.674.
- podpisanie umowy pomiędzy PTK CENTERTEL Sp. z o.o. - operatorem Sieci ORANGE i spółka zależną Telecom Sp. z o.o., na mocy której MNI Telecom uruchomi usługi jako ósmy podmiot na rynku Operator Wirtualnych Sieci Ruchomych (MVNO). Umowa została zawarta na czas określony 5 lat z możliwością przedłużania jej na kolejne okresy i umożliwi Grupie MNI wykorzystanie wszystkich naturalnych atutów Grupy, w zdobyciu i budowie bazy abonenckiej z kilku obszarów operowania spółek Grupy.
- nabycie przez ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Średnich i Małych Spółek oraz ING Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 4.600.000 akcji MNI S.A. stanowiących 5, 09 % udziału w kapitale zakładowym MNI S.A. i 5,09 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
          2008
- zakup 10% udziałów w Biurze Podróży First Class S.A. – jednym z czołowych polskich agentów turystycznyc
2009
- zawarcie porozumienia  z Superkonstelacja Ltd z siedzibą w Nikozji, Cypr będącą akcjonariuszem znaczącym spółki Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera S.A. (PPWK S.A.) z siedzibą w Warszawie, w którym strony postanowiły, że  MNI nabędzie do 20% akcji PPWK, w zamian za przyznanie Superkonstelacji Ltd oraz innym dotychczasowym akcjonariuszom PPWK do 6,02% akcji MNI.
-  przekroczenie przez spółkę zależną MNI Telecom S.A. progu 5 % w ogólnej liczbie głosów w spółce PPWK S.A
-  MNI Telecom jest mniejszościowym udziałowcem spółki publicznej Hyperion SA. Spółka zależna Grupy MNI ma już 16.07% akcji Hyperiona

Dla kandydatów do pracy
Spółka notowana na GPW